ZBrushCentral

Godzilla Singular Point head detail

Head detail of the Godzilla Singular Point sculpt. Netflix animated series.
Nov 3rd is Godzilla’s birthday. HBD!

6 Likes